Какво е психосоматика?

от старогръцки: психи (ψυχή) – душа и сома (σῶμα) – тяло По дефиниция психосоматика е направление в медицината и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху появата и развитието на симптоми …

Терапия при психосоматични състояния

Терапията на психосоматични състояния, независимо от медицинското лечение, може да включва краткосрочна или дългосрочна психологическа подкрепа. Консултациите са краткосрочна форма на психологическа помощ, насочена към практическото облекчаване на актуален в …