Терапия при психосоматични състояния

Психосоматични са всички онези състояния, които са породени от невидимите връзки между нашия вътрешен емоционално-мисловен свят и физиологията на тялото ни. Психосоматика е направление в медицината и психологията, което изучава влиянието на психологически фактори върху появата и развитието на симптоми и болестни състояния в тялото. Това е на практика свързващото звено между психология и физиология на човека.

Терапията на психосоматични състояния, независимо от медицинското лечение, може да включва краткосрочна или дългосрочна психологическа подкрепа.

Консултациите са краткосрочна форма на психологическа помощ, насочена към практическото облекчаване на актуален в момента симптом, вероятно свързан с емоционални, мисловни, поведенчески или най-общо казано – лични причини. Работата е фокусирана върху конкретни стъпки и начини за намаляване на дискомфорта тук и сега, с цел подобряване на състоянието и връщане към относителен баланс, който да даде  сили, увереност и възможност за по-нататъшно подобрение.

Облекчаването на текущото състояние освобождава психически и физически ресурс да поработите отново, самостоятелно върху случилото се, като по този начин се погрижите за себе си в по-дългосрочен, бъдещ план. Тук задачата ви е свързана със себеопознаване, търсене на предпоставките за появата на симптома и изследване на по-дълбоките причинно-следствени връзки между специфичните особености на вашата личност, начина ви на живот, взаимодействието ви със социалната среда и възникналото здравословно затруднение.

Ако срещнете трудности в самостоятелното изследване на този процес,

психотерапията е дългосрочна форма на психологическа подкрепа. Тя е начин за откриване и справяне с по-трайно присъстващи затруднения, които могат да бъдат в сферата на хроничната болка, физиологични дисфункции без ясна диагноза, трудности при възстановяване след болест или травма, постигане на удовлетворителен живот с хронични здравословни състояния и др. Тук работата ще е свързана със самоосъзнаване, осмисляне и възможности за промяна на базови причини или нагласи, които са в основата на повечето личностни затруднения, с които се срещаме в ежедневието, включително и в здравословен план. Целта е едно по-дълбоко виждане на цялостната картина на живота ви, за постигане на удовлетвореност в личен, човешки план.